වැඩමුළුවේ අංකය - 1
     
     
වැඩමුළුවේ නම - Auto Cad පරිගණක පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ඉදිකිරීම් සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම,ප්‍රමාණ ගැනීම ආදි කටයුතු පහසුවෙන් හා වඩාත් නිවැරදිව පරිගණක භාවිතයෙන් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මුලික දැනුම ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - *පරිගණක ආශ්‍රිත ඇඳීම පිළිබඳ මූලික හඳුන්වා දීම. *AUTO CAD පරිගණක වැඩසටහනේ න්‍යාය හා එය ප්‍රායෝගිකව යොදවන ආකාරය හඳුන්වා දීම. *වැඩසටහනේ Tool Bar හඳුන්වා දීම සහ එකින් එක ප්‍රායෝගික භාවිතයට හුරු කිරීම. *තල භාවිතය හඳුන්වා දීම. *AUTO CAD භාවිතයෙන් අවසන් නිර්මාණයක් සිදුකිරීම හා මුද්‍රණය කිරීම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - සබරගමුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්මික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 5
     
සංඛ්‍යාව - 17
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 2
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඉඩම් හා දේපොල තක්සේරුකරණ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පළාත් සභා මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී ඉඩම් හා දේපල වටිනාකම තක්සේරු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - ඉඩම් හා දේපල වටිනාකම තක්සේරු කිරීමට අදාල කරුණූ
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - අදාල විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 3
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ආකල්ප සහ විෂයානුබද්ධ දැනුම ඉහළ නැංවීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන්,කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් සහ සමාන්තර සේවා වල නිලධාරීන්ගේ ආකල්ප,විෂයානුබද්ධ දැනුම හා කාලීන දැනුම ඉහළ නැංවීම තුළින් ඔවුන් අභීප්‍රේරණය කිරීම සහ එමඟින් පළාත් රාජ්‍ය සේවය තව තවත් කාර්යක්ෂම කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ආයතන සංග්‍රහය එහි යාවත්කාලීන කිරීම් සහ භාවිතයන්,රාජ්‍ය මුදල් කළමනාකරණය,ඵලදායිතාවය,විගණන කටයුතු,මහජන සම්බන්ධතාවය සහ සන්නිවේදනය,කණ්ඩායම් ගොඩනැංවීම, රාජ්‍ය සේවකයෙකුගේ සාමන්‍ය හැසිරීම හා විනය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - සංවර්ධන නිලධාරීන්,කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 4
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පරිපාලන නීතිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - නීති මූලධර්ම හා ස්වභාවික යුක්තිය පිළිබඳ අවබෝධය වර්ධනය කිරීම හා දැනුම වර්ධනය,තීරණ ගැනීමේ අභිමත බලය භාවිතා කිරීමේදී අවශ්‍ය වන කුසලතා වර්ධනය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - නීතියේ අධිකාරිය,පරිපාලන නිතියේ ස්භාවය හා ක්‍රියාත්මක අවකාශය,ස්භාවිත යුක්තියේ මූලධර්ම,අභිමතානුසාරීබලය,නීතිමය ප්‍රතිකර්ම.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු,දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 35
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 5
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පවර්පොයින්ට් පරිගණක පුහුණූව
     
අරමුණ - රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පරිගණකය තුළින් ආකර්ෂණිය හා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳ දැනුම හා පුහුණුව ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - Introduction to power point, Introduction to tool bar Power point programme screen Saving ,Closing Presentation ,Exiting Power point, Creating a new Presentation, Presentation a template, Printing Presentation, Applying a Template s formatting, Slide transactions, Animating Text ස object Working with multimedia Inserting linked other Application Using Action buttons
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 17
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 6
     
     
වැඩමුළුවේ නම - මූලික පරිගණක පුහුණුව(කණිෂ්ඨ සේවකයින් සඳහා)
     
අරමුණ - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව කණිෂ්ඨ සේවකයින් හට මුලික දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Introduction of Computer Operation System MS Word- 2007 MS Excel - 2007
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ් සේවකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 17
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 7
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ව්‍යාපෘති වාර්තා සැලසුම් කිරීම හා සැකසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ව්‍යාපෘති වාර්තාවන් සකස් කිරිමට අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප‍්‍රයෝගික පුහුණුව ලබා දීම
     
අන්තර්ගතය - පෙර ඇගයීම ඇගයීම පතී‍්‍රකාවක් මගින් (Pre Evaluation.),ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හැඳින්වීම,දත්ත හා තොරතුරු රැස්කිරීම විග‍්‍රහ කිරීම,සැලසුම් කි‍්‍රයාවලිය හා ව්‍යාපෘති චක‍්‍රය,ගැටලු විග‍්‍රහය,අරමුණු විග‍්‍රහය,ව්‍යාපෘති චක‍්‍රයේ පියවරයන්,ව්‍යාපෘති ශක්‍යතාවය,ව්‍යාපෘති තිරසාරභාවය,ඉලක්ක අරමූණු හා දර්ශක සකස් කිරීම,මෙභෙයුම්කරණය හා ඇගයීම,ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් සකස් කිරීම,කණ්ඩායම් අභ්‍යාස,සහභාගි වන්නන් පසු ඇගයීම  ව්‍යාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම  ඒ පිළිබඳව නිරීක්ෂණ හා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 75
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 8
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා විෂයානුබද්ධ දැනුම වැඩි කිරීම
     
අරමුණ - කාර්මික නිලධාරීන් හට ඔවුන්ගේ රාජකාරි කටයුතු වයලට අදාලව විෂයානුබද්ධ දැනුම සහ න්‍යායාත්මක දැනුම ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - ඇස්තමේන්තු පිළීයෙල කිරීම,ඉංජිනේරුමය සැලසුම්,ප්‍රසම්පාදන හා ගිණුම් කටයුතු,වැඩබිම් අධීක්ෂණය,ආයතන සංග්‍රහය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කාර්මික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 75
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 9
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීමේ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීමට අදාල න්‍යායාත්මක කරුණු සහ ප්‍රායෝගික කරුණු පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - සුදුසු පරිදි ඇතුළත් කරනු ඇත
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - ප්‍රඥප්ති සකස් කිරීමට සම්බන්ධවන නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 10
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන පුහුණුව
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායිතාවය හා ගුණාත්මක භාවය ඉහළ නැංවීම පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය තුල පවත්නා අවබෝධය හා දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - නව ඵළදායිතා සංකල්ප,හරිත ඵලදායිතාවය,තත්ත්ව කව,කයිසන් සංකල්පය,ජාතික ඵළදායිතා තරඟයට ඉදිරිපත් විමට අදාල කරුණු.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 16
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 65
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 11
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ලන්සු ඇගයීමේ වැඩමුළුව (ප්‍රායෝගික)
     
අරමුණ - ලන්සු ඇගයීමේ කටයුතු වල නිරත ඉංජිනේරුවරුන් ඇතුළු අදාල නිලධාරීන් හට ඒ සම්බන්ධව විධිමත් හා ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - ලන්සු ඇගියීමට අදාල න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - ලන්සු ඇගයීමේ කටයුතු වල නිරත නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 12
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ෆොටෝ ෂොප් පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - Adobe Photoshop මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් කාර්යාල කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන Graphic කටයුතු සිදුකිරීමට අවශ්‍ය මුලික දැනුම ලබාදීම සහ තොරතුරු තාක්ෂණයේ විවිධ පැතිකඩ පිළිබඳව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් දැනවත් කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - පසුව ඇතුලත් කරනු ඇත
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ මුලික දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 17
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 13
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණූව
     
අරමුණ - සබරගමුව පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අළුතෙන් එක්වූ නවක සංවර්ධන නිලධාරීන් හට පළාත් රාජ්‍ය සේවය තුළ කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීම උදෙසා අවශ්‍ය වන මුලික දැනුම,කුසලතා හා ආකල්ප වැඩිදියුණූ කිරීම
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය සේවකයෙකුගේ භූමිකාව,පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය/කාර්යාල ක්‍රම සහ ලිපිගොනුකරණය,සභා ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යභාරය/රාජ්‍ය සේවකයෙකු සතුවිය යුතු ධනාත්මක චින්තනය,රාජකාරි කටයුතු සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයේ භාවිතය,ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යභාරය/ආයතන සංග්‍රහයේ 2013 මුද්‍රණයේ I,II,III,IV පරිච්ඡේද(හැඳින්වීම),නි.ප්‍ර.ලේ(මුදල්)කාර්යාලයේ කාර්යභාරය/රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණය සහ මුල්‍ය බලතල පැවරීම,පළාත් සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය/නව ඵලදායිතා සංකල්ප ක්‍රියාවට නැංවීම තුළින් ඵලදායි රාජ්‍ය සේවයක්....,නි.ප්‍ර.ලේ සැලසුම් අංශයේ කාර්යභාරය,පළාත් සභා සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා සැලසුම් අංශයේ දායකත්වය,සාර්ථක ජීවිතයක් සඳහා සැලසුම්කරණය,ප්‍රධාන අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය/මහජන සම්බන්ධතාවය සහ සන්නිවේදනය,පළාත් මාර්ග අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය/ආයතන සංග්‍රහයේ 2013 මුද්‍රණයේ V,XII,XXVIII,XXX පරිච්ඡේද(හැඳින්වීම),පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ කාර්යභාරය/සදාචාරවත් රාජ්‍ය සේවකයෙකු තුළින් සදාචාරවත් රාජ්‍ය සේවයක්(සාමාන්‍ය හැසිරීම හා විනය),ප.රා.සේ.කො කාර්යභාරය/පළාත් සභා ක්‍රමය සහ එහි සංවිධාන ව්‍යුහය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - නවක සංවර්ධන නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 5
     
සංඛ්‍යාව - 100
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 14
     
     
වැඩමුළුවේ නම - අවසාන ගිණූම් සකස්කිරිම සම්බන්ධ පුහුණූව
     
අරමුණ - පසුව ඇතුලත් කරනු ඇත
     
අන්තර්ගතය - පසුව ඇතුලත් කරනු ඇත
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 15
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඵලදායි වැඩපරිසඑයක් සඳහා ධනාත්මක ආකල්ප සහ කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය කිරීමේ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - නිලධාරීන් අතර අන්‍යෙන්‍ය සුහදත්වය ඇතිකිරීම,කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය කිරීම තුලින් ඒකාකාරී රාජකාරී රාටාවෙන් මිදුනු තෘප්තිමත් නිලධාරියෙකු බිහිකිරීම සහ එමඟින් පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඵලදායිතාව තව තවත් ඉහළ නැංවීම.
     
අන්තර්ගතය - Cooperation,Trust,Effective Communication,Commitment, Leadership
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 10
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පළාතෙන් පිටත පුහුණූ මධ්‍යස්ථානයක්
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 16
     
     
වැඩමුළුවේ නම - මූලික පරිගණක පුහුණුව(කණිෂ්ඨ සේවකයින් සඳහා)
     
අරමුණ - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව කණිෂ්ඨ සේවකයින් හට මුලික දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Introduction of Computer Operation System MS Word- 2010 MS Excel - 2010
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවයකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 17
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - වැටුප් පරිවර්තන වලට අදාල නව චක්‍රලේඛ අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳව විෂයභාර නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - රා.පරි.චක්‍රෙල්ඛ 2/97 සිට 06/2006(1)දක්වා වැටුප් පරිවර්තන සකස් කිරීම,උසස් කිරීම,පෙරදාතම් කිරීම සහ වෙනත් විවිධ ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් යටතේ වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම,
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 18
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ප්‍රසම්පාදනය ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධව ප්‍රසම්පාදනන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සහ පවතින ගැටළු නිරාකරණය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රම, ප්‍රසම්පාදන ලිපිලේඛන සකස් කිරීම ටෙන්ඩර් කැඳවීම,විවෘත කිරීම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් කටයුතු, ටෙන්ඩර් ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය(හැඳින්වීම) ටෙන්ඩර් පිරිනැමීම  විශේෂ ප්රැසම්පාදන කටයුතු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 75
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 19
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා විෂයානුබද්ධ දැනුම වැඩි කිරීම
     
අරමුණ - කාර්මික නිලධාරීන්ගේ විෂයානු බද්ධ දැනුම වැඩි කිරීම සඳහා න්‍යායාත්මක දැනුම ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම ඉංජිනේරුමය සැලසුම් ටෙන්ඩර් හා ගිණුම් කටයුතු වැඩබිම් අධීක්ෂණය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කාර්මික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 20
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ගබඩා කළමනාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ආයතන වල ගබඩා කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය දැනුම හා ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් නිවැරදි ගබඩා කළමනාකරණයක් සඳහා නිලධාරීන් යොමු කිරීම
     
අන්තර්ගතය - ගබඩා ද්‍රව්‍ය,ගබඩා නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය,ගබඩා පොත්පත් නඩත්තුව,වාර්ෂික ගබඩා සමීක්ෂණය,සමික්ෂණ මණ්ඩල පත්කිරීම,වටිනාකම තක්සේරුකිරීම,භාණ්ඩ වෙන්දේසිය,විනාශ කිරීම,හානි සහ පාඩු පොතින් කපා හැරීම,රජයේ භාණ්ඩ සම්බන්ධ විගණන කටයුතු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 21
     
     
වැඩමුළුවේ නම - අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීමේ පුහුණූ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - අත්තිකාරම් බී ගිණුම සහ වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීම සහ එහිදී පැනනගින ගැටළු නිරාකරණය පිළිබඳව විෂය භාර නිලධාරීන්ට හා ගණකාධිකාරවරුන්ට දැනුවත් භාවයක් ලබදීම
     
අන්තර්ගතය - අත්තිකාරම් බී ගිණුම සහ වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීම සහ පැන නගින ගැටළු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 22
     
     
වැඩමුළුවේ නම - අවසන් ගිණුම් සකස් කිරීම පිළිබද පුහුණුව
     
අරමුණ - අවසන් ගිණුම් සකස් කිරිම සම්බන්ධව විෂයභාර නිලධාරින් හට විධිමත් දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - අවසන් ගිණුම් සකස් කිරිමට අදාල න්‍යායාත්මත කරුණු සහ ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 23
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පේ රෝල් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පේ රෝල් පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදිම සහ ඒ සම්බන්ධව පවතින ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - පේ රෝල් පරිගණක වැඩසටහන හා එහි යාවත් කාලීන කිරීම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 24
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සිගාස් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදිම සහ ඒ සම්බන්ධව පවතින ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන හා එහි නව වෙළුම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 10
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 25
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සේවාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන්
     
අරමුණ - පළාත් රාජය සේවයේ විවිධ තනතුරුවලට පත්වන නවක නිලධාරින් සේවාස්ථාන වලට අනුයුක්ත කිරිමට පෙඑ අවශ්‍යවන මුලික දැනුම ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - ඒ ඒ තනතුරට අදාලවන ලෙස වෙනස් වේ
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - නවක නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 35
     
දින ගණන - 5
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 26
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උද්‍යාන අලංකරණය
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු කාර්යාල කාර්ය සහායක,කම්කරු ආදී කණිෂ්ඨ සේවකයින්ට භුමි අලංකරණය පිඵිබඳ දැනුම හා කුසලතාවය ලබාදිම තුළින් යහපත් කාර්යාල පරිසරයක් හා කාර්යාල අවට දැකුම්කළු පරිසරයක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම හා කුසලතාවය ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - උද්‍යාණ අලංකරණය හැඳින්වීම,උද්‍යාණ අලංකරණ ක්‍රම,භූමිය සැලසුම් කිරීම,ආර්ථික භෝග හා උද්‍යාන අලංකරණ වලා හඳුනාගැනීම,ආකෘති නිර්මාණය කිරීම,තණපිටි සැකසීම හා තෘණවර්ග හඳුනා ගැනීම,විසිතුරු ශාක ප්‍රචාරණය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවයකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 4
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 27
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ෆොටෝ ෂොප් පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - කාර්යලයීය කටයුතු වලට අවශ්‍ය මුලික ග්‍රැෆික් නිර්මාන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මුලික දැනුම ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - ඇඩෝබි ෆොටෝ ෂොප් මෘදුකාංගයේ Tool Bar හඳුන්වා දීම සහ ඒවායේ ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ මුලික දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 28
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඊ රාජ්‍ය සංකල්පය සහ කාර්යාල කටයුතු සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගැනීම
     
අරමුණ - ඊ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව නිලධාරීන්ට මනා දැනුමක් ලබාදීම සහ ඊ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය ආයතන තුල ක්‍රියාවට නැංවීම දිරිමත් කිරීම තුළින් වඩාත් ඵලදායි සේවාවක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - ඊ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අදාල කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම -
     
වැඩමුළු ගණන - 35
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 29
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විනය කටයුතු පුහුණුව
     
අරමුණ - විනය සම්බන්ධයෙන් බල පවත්නා නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳවත්, මුලික විමර්ශනයන් කිරිමට හා මුලික විමර්ශන වාර්තාවන් සකස් කිරිම හා විධිමත් විනය පරික්ෂණයක් කිරිම, අභියාචනා ක‍්‍රමවේද පිළිබඳව මූලික දැනුමක් හා අවබෝධයක් ඇති මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා පූර්ණ දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - විනය කාර්ය පටිපාටිය හැඳින්වීම,නෛතික පසුබිම,ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව - මූලික කරුණු (විනය),පළාත් සභා පනත,මූලික කරුණු (විනය),සාක්ෂි ආඥා පනත,විනය බලධරයන් - පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවය,විනය බලතල පැවරීම - චක‍්‍රලේඛ උපදෙස් ),විනය බලධරයන්,රාජ්‍ය සේවය,අභියාචනා බලධරයන්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විනය කටයුතුවල නිරත මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 30
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විෂයභාර නිලධාරීන් සඳහා විනය කටයුතු පුහුණුව
     
අරමුණ - විනය සම්බන්ධයෙන් බල පවත්නා නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳවත්, මුලික විමර්ශනයන් කිරිමට හා මුලික විමර්ශන වාර්තාවන් සකස් කිරිම හා විධිමත් විනය පරික්ෂණයක් කිරිම, අභියාචනා ක‍්‍රමවේද පිළිබඳව විෂයභාර නිලධාරීන් සඳහා මූලික දැනුමක් හා අවබෝධයක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - විනය කාර්ය පටිපාටිය හැඳින්වීම,නෛතික පසුබිම,ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාව - මූලික කරුණු (විනය),පළාත් සභා පනත,මූලික කරුණු (විනය),සාක්ෂි ආඥා පනත,විනය බලධරයන් - පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවය,විනය බලතල පැවරීම - චක‍්‍රලේඛ උපදෙස් ),විනය බලධරයන්,රාජ්‍ය සේවය,අභියාචනා බලධරයන්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 31
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම කඩිනම් කිරීම සම්බන්ධ පුහුණූව(විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම මත)
     
අරමුණ - විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලියේ වත්මන් ප්‍රවණතා පිළිබඳව අදාල නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම් ක්‍රියාවලියේ වත්මන් ප්‍රවණතා
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - අදාල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 105
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 32
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුහුණුකරුවන් පුහුණුු කිරීමේ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සබරගමුව පළාත් සභාවේ විවිධ අායතනවල සේවය කරන පුහුණූ කරුවන්හට සාර්ථක පුහුණුකරුවෙකු වීමට අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම සහ එමඟින් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණූ ඒකකයේ සම්පත්දායක සංචිතය සුදුසුකම්ලත් සම්පත්දායකයින්ගෙන් සන්නද්ධ කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ඉදිරියේදී ඇතුළත් කරනු ලැබේ..
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - සබරගමුව පළාත් සභාවේ ආයතන වල නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 33
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කණිෂ්ඨ සේවකයින් සඳහා කාර්යාභිවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩලය සඳහා උපරිම ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ලැබෙන ලෙස රාජකාරි ඉටුකිරීම අවශ්‍ය වන දැනුම,ආකල්ප හා කුසලතා වැඩදියුණු කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ යුතුකම් හා වගකීම්,කාර්යාල ක්‍රම හා තැපෑල සම්බන්ධ කටයුතු,ආයතන සංග්‍රහය හා මුදල් රෙගුලාසි,සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය,මහජන සම්බන්ධතාවය,ධනාත්මක චින්තනය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 34
     
     
වැඩමුළුවේ නම - රියදුරන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සාමාන්‍ය හැසිරීම,විනය,මාර්ගනීති,ආදි කරුණු පිළිබඳව දැනුවත් භාවයක් ලබාදීම තුළින් රියදුරු මහත්වරුන්ගේ කාර්යසාධනය ඉහල නැංවීම
     
අන්තර්ගතය - •රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම හා විනය,රියදුරෙකුගේ කාර්යභාරය,ධාවන සටහන් පවත්වාගෙන් යාම •වාහනයක දෛනික නඩත්තුව,යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව •මාර්ග නීති,රථවාහන වැරදි,හදිසි අනතුරු වලක්වාගැනීම හා අනතුරකදී ක්‍රියාකල යුතු ආකාරය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - රියදුරුමහත්වරුන්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - උඳුගොඩ සත්ත්ව නිෂ්පාදන පුහුණූ මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 35
     
     
වැඩමුළුවේ නම - 5 S සංකල්පය හා තත්ත්ව කව පිළීබඳ නවක කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන
     
අරමුණ - 5 S සංකල්පය,තත්ත්ව කව ව්‍යාපෘති සංකල්ප හදුන්වාදීම හා එ්වා ප්‍රායෝගිකව කාර්යාල තුල භාවිතා කිරීම පිළිබඳ නවක කළමනාකරණ සහකාර හා සංවර්ධන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - 5 S සංකල්ප හා එහි භාවිතයන් තත්ත්ව කව සංකල්පය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - නවක කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 36
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කණිෂ්ඨ සේවකයින් සඳහා කාර්යාභිවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩලය සඳහා උපරිම ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ලැබෙන ලෙස රාජකාරි ඉටුකිරීම අවශ්‍ය වන දැනුම,ආකල්ප හා කුසලතා වැඩදියුණු කිරීම
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ යුතුකම් හා වගකීම්,කාර්යාල ක්‍රම හා තැපෑල සම්බන්ධ කටයුතු,ආයතන සංග්‍රහය හා මුදල් රෙගුලාසි,සන්නිවේදන කුසලතා ප්‍රවර්ධනය,මහජන සම්බන්ධතාවය,ධනාත්මක චින්තනය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවයකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 37
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ජංගම සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා අන්තර්ජාලය
     
අරමුණ - වර්තමාන තාක්ෂණ දියුණුවත් සමඟ පෙරට එන නවීන ජංගම සන්නිවේදන උපාංග සහ අන්තර්ජාලට පිළිබඳව විධිමත් වූ මුලික දැනුමක් පළාත් සභා නිලධාරීන් වෙත ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - නවීන ජංගම දුරකථන තාක්ෂණය,3G තාක්ෂණය,ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය,ටැබ්ලට් පරිගණක භාවිතය,අන්තර්ජාලය සහ ඊ මේල්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 38
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ප්‍රසම්පාදනය ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධව ප්‍රසම්පාදනන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධාන පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සහ පවතින ගැටළු නිරාකරණය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය හැඳින්වීම සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රම, ප්‍රසම්පාදන ලිපිලේඛන සකස් කිරීම ටෙන්ඩර් කැඳවීම,විවෘත කිරීම හා සම්බන්ධ අනෙකුත් කටයුතු, ටෙන්ඩර් ඇගයීමේ ක්‍රියාවලිය(හැඳින්වීම) ටෙන්ඩර් පිරිනැමීම  විශේෂ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්/ගණකාධිකාරිවරුන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 39
     
     
වැඩමුළුවේ නම - මූලික පරිගණක පුහුණුව(නිලධාරීන් සඳහා)
     
අරමුණ - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව මුලික දැනුමක් නොමැති නිලධාරීන් හට ඒ පිළීබධව මුලික දැනුම ලබාදීම හා එමඟින් තම රාජකාරි කටයුතු පහසුකර ගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Introduction of Computer Operation System MS Word- 2007 MS Excel - 2007
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 20
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 35
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 40
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උද්‍යාන අලංකරණය
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු කාර්යාල කාර්ය සහායක,කම්කරු ආදී කණිෂ්ඨ සේවකයින්ට භුමි අලංකරණය පිඵිබඳ දැනුම හා කුසලතාවය ලබාදිම තුළින් යහපත් කාර්යාල පරිසරයක් හා කාර්යාල අවට දැකුම්කළු පරිසරයක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය දැනුම හා කුසලතාවය ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - උද්‍යාණ අලංකරණය හැඳින්වීම,උද්‍යාණ අලංකරණ ක්‍රම,භූමිය සැලසුම් කිරීම,ආර්ථික භෝග හා උද්‍යාන අලංකරණ වලා හඳුනාගැනීම,ආකෘති නිර්මාණය කිරීම,තණපිටි සැකසීම හා තෘණවර්ග හඳුනා ගැනීම,විසිතුරු ශාක ප්‍රචාරණය.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කණිෂ්ඨ සේවකයින්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 4
     
සංඛ්‍යාව - 20
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 41
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ISO 9001:2008 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය සඳහා අභ්‍යන්තර තත්ත්ව විගණන පුහුණු වැඩසටහන
     
අරමුණ - ISO තත්ත්ව කළමනාකරණ සහතිකය ලබාගත් ආයතනයක නිලධාරීන්ගේ අත්දැකීම් බෙදාගනිමින් ISO අභ්‍යන්තර විගණනය සිදුකරන ආකාරය දැනුවත් කිරීම හා ක්‍රියාවලි ප්‍රමිතිකරණය
     
අන්තර්ගතය - ISO 9001:2008 හැඳින්වීම,තත්ත්ව කළමනාකරණ මූලධර්ම,ප්‍රමිති අවශ්‍යතා,අභ්‍යන්තර තත්ත්ව විගණනය.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - ISO තත්ත්ව සහතිකය ලත් පළාත් සභා ආයතනවල නිලධාරීන් සහ මෙම සහතිකය ලබාගැනීමට අදහස් කරන ආයතන වල නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 30
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 42
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඉක්ටාඩ් මිල විචලන සූත්‍රය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - කර්මාන්ත සහ කොන්ත්‍රාත් කටයුතු වලදී වැදගත් වන ඉක්ටාඩ් මිල විචලන සූත්‍රය පිළිබඳව අදාල වන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ඉක්ටාඩ් මිල විචලන සුත්‍රය සහ හඳුන්වාදීම සහ එහි ප්‍රායෝගින භාවිතය සහ පවතින ගැටළු නිරාකරණය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - ඉංජිනේරුවරුන්,ගණකාධීකාරිවරුන්,කාර්මික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 43
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සාර්ථක වෘත්තීය පෞරුෂය සඳහා උපදේශනය
     
අරමුණ - රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වෘත්තීය හා පෞද්ගලික ජීවිතය වඩාත් නිරවුල්ව හා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුදුසු මානසික වාතාවරණයක් ඔවුන් තුළ ඇති කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - 1. ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ සමාජ ප‍්‍රශ්න සහ උපදේශනයේ අවශ්‍යතාවය 2.මානසික සෞඛ්‍ය සහ එයට බලපාන මනෝ විද්‍යාත්මක සාධක 3.උපදේශනය සහ එහි ප‍්‍රතිලාභ 4.මානසික පීඩා කළමනාකරණය 5.මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ සෞන්දර්යාත්මක ක‍්‍රමවේදය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින්
     
වැඩමුළු ගණන - 4
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 44
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඇක්සස් පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - MS Access භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා සකස් කිරීම හා භාවිතය පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - Introduction to Database,Create a Table in MS Access,Create forms,Introduction to Queries, creating switch board ,menu making design,Introduction to report.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ මුලික දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 20
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 45
     
     
වැඩමුළුවේ නම - අග්‍රිම ගිණුම් සකස්කිරීම
     
අරමුණ - අග්‍රිම ගිණුම් සකස් කිරීම,මාසික ගිණුම් සාරාංශය සකස් කිරීම පිළිබඳව සහ එහදී පැනනගින ගැටළු සම්බන්ධව විෂයභාර නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - අග්‍රිම ගිණුම් සකස් කිරීම,මාසික ගිණුම් සාරාංශ සකස් කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 46
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ගබඩා කළමනාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ආයතන වල ගබඩා කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය දැනුම හා ආකල්ප වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් නිවැරදි ගබඩා කළමනාකරණයක් සඳහා නිලධාරීන් යොමු කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - ගබඩා ද්‍රව්‍ය,ගබඩා නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය,ගබඩා පොත්පත් නඩත්තුව,වාර්ෂික ගබඩා සමීක්ෂණය,සමික්ෂණ මණ්ඩල පත්කිරීම,වටිනාකම තක්සේරුකිරීම,භාණ්ඩ වෙන්දේසිය,විනාශ කිරීම,හානි සහ පාඩු පොතින් කපා හැරීම,රජයේ භාණ්ඩ සම්බන්ධ විගණන කටයුතු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - අදාල විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 47
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විගණන වාර්තා සඳහා පිළිතුරු සැපයීම පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - විගණනය සෑහීමකට පත්වන ආකාරයෙන් ප‍්‍රමාණවත් පිළිතුරු හැකි ඉක්මනින් සැපයීම හා ඒ අනුව අභ්‍යන්තර පාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දිම.
     
අන්තර්ගතය - විගණනය හැඳින්වීම,විගණනයේ අභිප‍්‍රාය හා අරමුණු,විගණන ලේඛන පවත්වාගෙන යාම,අතුරු පිළිතුරු සැපයීම,විගණන පිළිතුරු සැපයීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු,අවසාන පිළිතුරු සකස්කිරීම හා යැවීම,විගණනයේ අපේක්ෂිත පාලන ක‍්‍රමවේද සකස් කිරීම,ගිණුම් කාරක සභා විමසීම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම,තවදුරටත් අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රම ශක්තිමත් කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 48
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පේ රෝල් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පේ රෝල් පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදිම සහ ඒ සම්බන්ධව පවතින ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම
     
අන්තර්ගතය - පේ රෝල් පරිගණක වැඩසටහන හා එහි යාවත් කාලීන කිරීම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 25
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 49
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම
     
අරමුණ - සබරගමුව පළාත් සභාව තුළ ගිණුම්කරණ ක්‍රියාවලිය වඩාත් විධිමත්ව සහ නියමිත රෙගුලාසි,චක්‍රලේඛයන්ට අනුකූලව පවත්වාගෙන යාමට අදාල දැනුම අදාල නිලධාරීන්ට ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - උපචිත පදනම මත ගිණුම් තැබීම,රාජ්‍ය අංශය සඳහා වන ගිණුම්කරන ප්‍රමිත හඳුන්වාදීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්,ගණකාධිකාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 50
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - වැටුප් පරිවර්තන වලට අදාල නව චක්‍රලේඛ අනුව වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳව විෂයභාර නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - රා.පරි.චක්‍රෙල්ඛ 2/97 සිට 06/2006(1)දක්වා වැටුප් පරිවර්තන සකස් කිරීම,උසස් කිරීම,පෙරදාතම් කිරීම සහ වෙනත් විවිධ ගැටළු සහගත තත්ත්වයන් යටතේ වැටුප් පරිවර්තනය කිරීම,
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 75
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 51
     
     
වැඩමුළුවේ නම - කාර්යාල ක්‍රමය ,ලිපිගොනුකරණය සහ සටහන් ලිවීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සබරගමුව පළාත් සභාවට අලුතෙන් බඳවාගෙන ඇති සංවර්ධන නිලධාරීන් හට කාර්යාල ක්‍රමය ,ලිපිගොනුකරණය සහ සටහන් ලිවීම පිළිබඳ විධිමත් හා නිවැරදි දැනුමක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - කාර්යාල ක්‍රම,ලිපිගොනුකරණය,සටහන් ලිවීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - සංවර්ධන නිලධාරීන්(2013 හා 2014 වර්ෂ වල බඳවා ගන්නා ලද)
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 52
     
     
වැඩමුළුවේ නම - අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීමේ පුහුණූ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - අත්තිකාරම් බී ගිණුම සහ වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීම සහ එහිදී පැනනගින ගැටළු නිරාකරණය පිළිබඳව විෂය භාර නිලධාරීන්ට හා ගණකාධිකාරවරුන්ට දැනුවත් භාවයක් ලබදීම.
     
අන්තර්ගතය - අත්තිකාරම් බී ගිණුම සහ වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් සකස් කිරීම සහ පැන නගින ගැටළු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - ගණකාධිකාරීන් සහ විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - මෙනේරිපිටිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 53
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සිගාස් පරිගණක වැඩ සටහන පිළිබඳ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳව දැනුමක් ලබාදිම සහ ඒ සම්බන්ධව පවතින ප්‍රායෝගික ගැටළු නිරාකරණය කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - සිගාස් පරිගණක වැඩසටහන හා එහි නව වෙළුම්
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 18
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 54
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ලේඛන කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ලේඛන කළමනාකරණයට අදාල කරුණු පිළිබඳව සබරගමුව පළාත් සභාවට අයත් ආයතන වල මාණ්ඩලික නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය සඳහා ලේඛන කළමනාකරණයේ දායකත්වය,දේශයේ ඉතිහාසය ගොඩනැගීමේදී රාජ්‍ය ලේඛන වල දායකත්වය,රාජ්‍ය ආයතනයක ලේඛනාගාරයක් පවත්වාගෙන යාමේදී මුහුණ දෙන ගැටළු සහ විසඳුම්,ලේඛන අපහරණ ක්‍රියාවලිය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - සහකාර ලේකම්වරුන්,ගණකාධිකාරිවරුන්,පරිපාලන නිලධාරීන්,පළාත් පාලන ආයතන වල ලේකම් වරුන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 45
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 55
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වෙබ් පිටු (web page) සකස් කිරීම
     
අරමුණ - අන්තර්ජාලය පිළිබඳ සියළු ප‍්‍රවේශයන්හි දැනුම වර්ධනය කිරිමට තොරතුරු ස්ථාපිත කිරිමට අන්තර්ජාලයේ වේබ් අඩවි තොරතුරු ලබාදිම, බාගත කිරිම, විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් ‍දෛනික රාජකාරි සඳහා ප‍්‍රයෝජන ලබා ගැනිම, වෙබ් අඩවි මඟින් තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවය විද්‍යුත් තාක්ෂණයට පෙළඹවීම.
     
අන්තර්ගතය -
 • Introduction to WWW
 • Introduction to domain names, web servers, and website hosting
 • HTML
  1. Introduction
  2. HTML Basics
  3. HTML Tags, Elements & Attributes
  4. HTML Tables
  5. Using Multimedia Objects (Images, Audio, Video, YouTube Video )
 • Introduction to CSS
 • Style HTML elements using CSS
 • Design simple web pages using HTML
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ මුලික දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 25
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 56
     
     
වැඩමුළුවේ නම - රියදුරන් සඳහා පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරන් සඳහා මාර්ග නීති,යාන්ත්‍රික දැනුම හා රියදුරු සේවයට අදාල ආචාරධර්ම පිළිබඳව රියදුරුමහත්වරුන් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සාමාන්‍ය හැසිරීම හා විනය,රියදුරෙකුගේ කාර්යභාරය හා රියදුරෙකු සතුවිය යුතු ආචාර ධර්ම,ධාවන සටහන් පවත්වාගෙන යාම සහ රියදුරෙකුට අදාල අනෙකුත් රාජකාරි ලිපිලෙඛන පවත්වාගෙන යාම,මාර්ග නීති,රථවාහන වැරදි,හදිසි අනතුරු වලක්වාගැනීම හා අනතුරකදී ක්‍රියාකල යුතු ආකාරය,වාහනයක දෛනික නඩත්තුව,යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරීත්වය හා නඩත්තුව
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - රියදුරු මහත්වරුන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 62
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 57
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම සහ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම හා ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු ලිපිලේඛන පිළිබඳව අදාල විෂයභාර නිලධාරීන්ට මතු වි ඇති ගැටළු නිරාකරණය සහ දැනුවත් භාවයක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - විශ්‍රාම වැටුප හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප හැඳින්වීම,විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය සකස් කිරිම,විශ්‍රාම වැටුප් ගොනුව සකස් කිරීම,මරණ පාරිතෝෂිකය හා වන්දි,වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 100
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 58
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පෞද්ගලික ලිපිගොනු කළමනාකරණය පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - කාර්යාලයක පෞද්ගලික ලිපි ගොනු නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ දැනුම හා කුසලතාවය ලබාදීම තුලින් ආයතනික කටයුතු විධිමත් කර ගැනීම පිළිබඳ දැනුම ලබා දීම.
     
අන්තර්ගතය - ආයතන සංග්‍රහය අනුව පෞද්ගලික ලිපි ගොනුව නිර්වචනය කිරීම,පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවක ඇතුලත් කරන විස්තර හා ලේඛන,පෞද්ලිගික ලිපි ගොනු වෙනුවෙන් පවත්වා ගත යුතු ලේඛන, විශ්‍රාම යාමේදී අවශ්‍ය වන අනිවාර්ය ලිපි ලේඛන,පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවක ආරක්ෂාව හා රහස්‍ය භාවය රැකගැනීමට අනුගමනය කරන ක්‍රියා පිළිවෙල,පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවල අභ්‍යන්තර සංසරණය ,වෙනත් විශේෂිත කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - අදාල විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 80
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 59
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ප්‍රතිවයිරස් මෘදුකාංග පිලිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන
     
අරමුණ - නිවැරදිව ප්‍රතිවයිරස් මෘදුකාංගයක් පරිගණකයට ස්ථාපනය කිරිම සහ යාවත්කාලීන කිරීම ඇතුළුව අදාල කරුණු සම්බන්ධව නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - ප්‍රතවයිරස් මෘදුකාංග වලට අදාල කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් සභා ආයතනවල නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 25
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 60
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුහුණු විෂය භාර නිලධාරීන්ගේ පුහුණු වැඩසටහන
     
අරමුණ - www.sgmdtu.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක අන්තර්ජාලගත පරිගණක වැඩසටහනේ යාවත්කාලීන කිරීම සහ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
     
අන්තර්ගතය - www.sgmdtu.lk අන්තර්ජාලගත වැඩසටහනට ආදාල යාවත්කාලීන කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පුහුණු විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 85
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 61
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ඇක්සස් පරිගණක පුහුණුව
     
අරමුණ - MS Access භාවිතයෙන් දත්ත ගබඩා සකස් කිරීම හා භාවිතය පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Introduction to Database,Create a Table MS Access,Create forms,INtroduction to Queries,Creating switch board,Menu making design,Introduction to Report
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව මුලික දැනුමැති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 62
     
     
වැඩමුළුවේ නම - මූලික පරිගණක පුහුණුව(නිලධාරීන් සඳහා)
     
අරමුණ - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව මූලික දැනුමක් නොමැති නිලධාරීන් හට ඒ පිළිබඳව විධිමත් හා ප්‍රායෝගික මූලික දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Essential Computing concepts. Microsoft Windows 8 MS Word - 2010 MS Excel - 2010 MS Power Point- 2010
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 5
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 63
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උද්‍යාන අලංකරණය පුහුණු වැඩමුළුව(මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සඳහා)
     
අරමුණ - උද්‍යාන අලංකරණය පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් මාණ්ඩලික නිලධාරීන්හට ලබාදීම සහ එතුළින් තම ආයතන වල උද්‍යාන සහ ගෙවතු විධිමත් ලෙස නඩත්තු කිරිමට අදාල කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය අධීක්ෂණ කටයුතු පහසු කිරිම
     
අන්තර්ගතය - උද්‍යාන අලංකරණයට අදාල ප්‍රායෝගික හා න්‍යායාත්මක කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණෟඩලික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 64
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සාර්ථක වෘත්තීය පෞරුෂය සඳහා උපදේශනය
     
අරමුණ - රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ වෘත්තීය හා පෞද්ගලික ජීවිතය වඩාත් නිරවුල්ව හා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සුදුසු මානසික වාතාවරණයක් ඔවුන් තුළ ඇති කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - 1. ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ සමාජ ප‍්‍රශ්න සහ උපදේශනයේ අවශ්‍යතාවය 2.මානසික සෞඛ්‍ය සහ එයට බලපාන මනෝ විද්‍යාත්මක සාධක 3.උපදේශනය සහ එහි ප‍්‍රතිලාභ 4.මානසික පීඩා කළමනාකරණය 5.මානසික සෞඛ්‍ය ඉහල නැංවීමේ සෞන්දර්යාත්මක ක‍්‍රමවේදය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 6
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 65
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පුහුණූ විෂයභාර නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රතිවයිරස් මෘදුකාංග පුහුණූ වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග වල ක්‍රියාකාරීත්වය සහ වයිරස වලින් පරිගණක ආරක්ෂා කිරීම සහ වැදගත් දත්ත සංචිත ආරක්ෂාව පිළීබඳ දැනුවත්භාවයක් පුහුණූ විෂයභාර නිලධෘරීන් වෙත ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - පරිගණක වයිරස හඳුන්වා දීම,පරිගණක වයිරස පැතිරෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම,ප්‍රතිවයිරස මෘදුකාංග පිලිබඳ හැඳින්වීම,
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පුහුණූ විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 66
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පරිගණක දෘඩාංග පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - පරිගණක දෘඩාංග පිළිබඳව හා ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් හට දැනුමක් ලබා දීම හා එමඟින් ඒ ඒ ආයතන වල පරිගණක වල සිදුවන සුළු දෝෂ අළුත් වැඩියා කර ගැනීමේ හැකියාව ලබා දීම
     
අන්තර්ගතය - පරිගණකයට අදාල දෘඩාංග හැඳින්වීම,පරිගණක භාවිතයේදී මුහුණ දෙනු ලබන තාක්ෂණික කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සහ ගැටළු නිරාකරණය,පරිගණක එකලස් කිරීම සහ ෆෝමැට් කිරීම,මෘදුකාංග ස්ථාපිත කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳව මූලික දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 45
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 67
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ලන්සු ඇගයීමේ වැඩමුළුව (ප්‍රායෝගික)
     
අරමුණ - ලන්සු ඇගයීමේ ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හට ඒ පිළිබඳව විධිමත් හා ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - ලන්සු ඇගයීමට අදාල ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්.
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - ලන්සු ඇගයීමේ කටයුතු වල නිරත නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 68
     
     
වැඩමුළුවේ නම - වෙබ් පිටු (web page) සකස් කිරීම
     
අරමුණ - අන්තර්ජාලය පිළිබඳ සියළු ප‍්‍රවේශයන්හි දැනුම වර්ධනය කිරිමට තොරතුරු ස්ථාපිත කිරිමට අන්තර්ජාලයේ වේබ් අඩවි තොරතුරු ලබාදිම, බාගත කිරිම, විද්‍යුත් තැපෑල භාවිතයෙන් ‍දෛනික රාජකාරි සඳහා ප‍්‍රයෝජන ලබා ගැනිම, වෙබ් අඩවි මඟින් තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවය විද්‍යුත් තාක්ෂණයට පෙළඹවීම.
     
අන්තර්ගතය - Introduction to WWW Introduction to domain names, web servers, and website hosting HTML Introduction HTML Basics HTML Tags, Elements & Attributes HTML Tables Using Multimedia Objects (Images, Audio, Video, YouTube Video ) Introduction to CSS Style HTML elements using CSS Design simple web pages using HTML
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පරිගණක භාවිතය පිළිබඳ මුලික දැනුමක් ඇති නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 42
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 69
     
     
වැඩමුළුවේ නම - Auto Cad පරිගණක පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ඉදිකිරීම්,සැලසුම් නිර්මාණය කිරිම්,ප්‍රමාන ගැනීම පහසුවෙන් සහ නිවැරදිව පරිගණකය භාවිතයෙන් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හා කුසලතාවය පළාත් රාජය සේවයේ කාර්මික නිලධාරීන් හට ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - පරිගණක ආශ්‍රයෙන් ඇඳීම පිලබඳ මුලික නීති,AUTO CAD පරිගණක වැඩසටහනේ න්‍යාය සහ ප්‍රායෝගිකව යොදවන ආකාරය,Tool Bar වෙන වෙනම හඳුන්වා දීම,Tool Bar එකින් එක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමට හුරුකරවීම,එය තලයේ භාවිතය හඳුන්වා දිම,UTO CAD පරිගණක වැඩසටහන භාවිතයෙන් අවසන් නිර්මාණය කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කාර්මික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 4
     
සංඛ්‍යාව - 40
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 70
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ව්‍යාපෘති වාර්තා සැලසුම් කිරීම හා සැකසීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - ව්‍යාපෘති වාර්තාවන් සකස් කිරිමට අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප‍්‍රයෝගික පුහුණුව ලබා දීම
     
අන්තර්ගතය - පෙර ඇගයීම ඇගයීම පතී‍්‍රකාවක් මගින් (Pre Evaluation.),ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය හැඳින්වීම,දත්ත හා තොරතුරු රැස්කිරීම විග‍්‍රහ කිරීම,සැලසුම් කි‍්‍රයාවලිය හා ව්‍යාපෘති චක‍්‍රය,ගැටලු විග‍්‍රහය,අරමුණු විග‍්‍රහය,ව්‍යාපෘති චක‍්‍රයේ පියවරයන්,ව්‍යාපෘති ශක්‍යතාවය,ව්‍යාපෘති තිරසාරභාවය,ඉලක්ක අරමූණු හා දර්ශක සකස් කිරීම,මෙභෙයුම්කරණය හා ඇගයීම,ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් සකස් කිරීම,කණ්ඩායම් අභ්‍යාස,සහභාගි වන්නන් පසු ඇගයීම  ව්‍යාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම  ඒ පිළිබඳව නිරීක්ෂණ හා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - කළමනාකරණ සහකාර,වැඩසටහන් සහකාර සහ සමාන්තර ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 60
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 71
     
     
වැඩමුළුවේ නම - විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම සහ අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් සකස් කිරීම හා ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළයුතු ලිපිලේඛන පිළිබඳව අදාල විෂයභාර නිලධාරීන්ට මතු වි ඇති ගැටළු නිරාකරණය සහ දැනුවත් භාවයක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - විශ්‍රාම වැටුප හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප හැඳින්වීම. විශ්‍රාම වැටුප් පාරිතෝෂිකය සකස් කිරිම. විශ්‍රාම වැටුප් ගොනුව සකස් කිරීම. මරණ පාරිතෝෂිකය හා වන්දි. වැන්දඹු හා අනත්දරු විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 85
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 72
     
     
වැඩමුළුවේ නම - ද්‍රවිඩ භාෂා කථනය සහ ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳ වැඩසටහන
     
අරමුණ - ද්‍රවිඩ භාෂාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඇති නිලධාරින් සඳහා,කථනය සහ රාජකාරි සඳහා ද්‍රවිඩ භාෂාව ප්‍රායෝගිකව භාවිතය පිළබඳ අවබෝධයයක් ලබාදීම. (මසකට දින 02 බැගින් මාස 06 ක් මෙම වැඩමුළුව පැවැත්වීමට නියමිතය)
     
අන්තර්ගතය - ද්‍රවිඩ භාෂා කථනයට අදාල කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 12
     
සංඛ්‍යාව - 30
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 73
     
     
වැඩමුළුවේ නම - පවර්පොයින්ට් පරිගණක පුහුණූව
     
අරමුණ - රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පරිගණකය තුළින් ආකර්ෂණිය හා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රමවේද පිළිබඳ දැනුම හා පුහුණුව ලබාදීම
     
අන්තර්ගතය - Introduction to power point, Introduction to tool bar Power point programme screen Saving ,Closing Presentation ,Exiting Power point, Creating a new Presentation, Presentation a template, Printing Presentation, Applying a Template s formatting, Slide transactions, Animating Text ස object Working with multimedia Inserting linked other Application Using Action buttons
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - මාණ්ඩලික නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 1
     
දින ගණන - 2
     
සංඛ්‍යාව - 45
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 74
     
     
වැඩමුළුවේ නම - රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
     
අරමුණ - රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට අදාල කරුණු පිළිබඳව අදාල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම මඟින් සබරගමුව පළාත් සභාවේ සියළුම රාජ්‍ය ආයතන, රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන බවට පත්කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හඳුන්වාදීම සහ එහි අඩංගු කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 85
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 75
     
     
වැඩමුළුවේ නම - සබරගමුව පළාත් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩල අන්තර්ජාලගත පරිගණක වැඩසටහන පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව
     
අරමුණ - සබරගමුව පළාත් සභාවේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය විසින් සකස් කර ඇති කාර්ය මණ්ඩල අන්තර්ජාලගත පරිගණක වැඩසටහන පිළීබඳව විෂයභාර නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම සහ පවතින ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම.
     
අන්තර්ගතය - කාර්ය මණ්ඩල අන්තර්ජාලගත පරිගණක වැඩසටහනට අදාල කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - විෂයභාර නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 3
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 90
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 76
     
     
වැඩමුළුවේ නම - උසස් ඵලදායිතා හා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ මෙවලම් හා ශිල්ප ක්‍රම
     
අරමුණ - ඵලදායිතාවය පිළිබඳව මුලික කරුණු වලින් ඔබ්බට ගොස් වර්තමාන ලෝකය තුළ ක්‍රියාවට නැංවෙන උසස් ඵලදායිතා සංකල්ප පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් ලබාදීම සහ එම සංකල්ප පළාත් සභා ආයතන වල ක්‍රියාවට නැංවීමට උනන්දු කරවීම.
     
අන්තර්ගතය - පැරටෝ කයිසන් ක්‍රමය PCDA Fish Bone
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 1
     
සංඛ්‍යාව - 75
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
     
     
 
වැඩමුළුවේ අංකය - 77
     
     
වැඩමුළුවේ නම - දෙමළ භාෂා පුහුණුව
     
අරමුණ - ද්‍රවිඩ භාෂාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඇති නිලධාරින් සඳහා,කථනය සහ රාජකාරි සඳහා ද්‍රවිඩ භාෂාව ප්‍රායෝගිකව භාවිතය පිළබඳ අවබෝධයක් ලබාදීම.
     
අන්තර්ගතය - ද්‍රවිඩ භාෂා කථනයට අදාල කරුණු
     
ඉලක්ක කණ්ඩායම - පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්
     
වැඩමුළු ගණන - 2
     
දින ගණන - 3
     
සංඛ්‍යාව - 50
     
ස්ථානය - පුස්සැල්ල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය